Sinimägede ja Narva-Jõesuu muuseum

Search
Close this search box.

Õppekäik Sinimägedes

Õppeprogrammi retk annab ülevaate ühe Eesti ainulaadse maastiku – Sinimägede tekkest, iseärasustest ja mõjust ajaloosündmustele. Lisaks uuritakse nelja eri kaardi abil tänase Sinimäe asula maastiku muutumist viimase saja aasta jooksul.
Õppekäik on loodud koostöös Alutaguse Matkaklubiga

Sihtrühmad: põhikooli III aste ja gümnaasium

Eesmärgid. Programmis osaleja:

 • mõistab, et maastik mõjutab inimeste otsuseid ja inimeste otsused mõjutavad muutusi maastikul;
 • oskab ennast positsioneerida maastikul;
 • oskab eri aegade kaartide järgi aru saada muutustest maastikul;
 • mõistab looduse ja sotsiaalkultuurilise keskkonna seoseid ja eripära: huvi looduse ja ümbritseva keskkonna vastu võimaldab väärtustada looduse mitmekesisest, sh elurikkust, ühiskonna ajalugu ja kultuuri ning loodushoidu ja kestlikkust.

Õpipädevused: loodusteaduste pädevus, kultuuri‑ ja väärtuspädevus, sotsiaalne ja kodanikupädevus

Seos õppekavaga:

 • PK Loodusõpetus: elus‑ ja eluta loodus. Inimtegevus, tehnoloogia ja looduslik tasakaal, Sinimägede teke, kivimid;
 • PK Geograafia: kaardiõpetus. Pinnamood;
 • PK ja gümnaasiumi ajalugu: I ja II maailmasõda;
 •     Gümn Geograafia: rahvastik ja majandus.

Meetodid: juhendajaga retk, paikvaatlus koos positsioneerimise ja kaardi lugemisega. Kaartide võrdlus ja analüüs.

Juhis õpetajale:

 • õpikeskkonna eripära on künklik maastik. Võib esineda kõrgema rohuga lõike, mis vihmase ilma puhul on märg. Riietus mugav ja sobilik looduses liikumiseks. Arvestada tuleb Eesti muutlike ilmaoludega. Võimaluse korral võtta kaasa taskulamp;
 • programm on kohandatav liikumispuudega õpilastele;
 • soovitame lisaks programmile külastada Sinimägede Muuseumi.

Märksõnad: maastik, orienteerumine, kaardi tundmine, II maailmasõda, inimtegevus.

Aeg: aastaringselt
Kestus: 2 h
Rühma suurus: maksimaalselt kuni 24 õpilast + 1 õpetaja
Hind: 160.- eurot/ 1 rühm. Korraga saame vastu võtta maksimaalselt 2 rühma.
Läbiviimise koht: Vaivara Sinimäed, algusega Vaivara Sinimägede muuseumi juures (Roheline 19 D Sinimäe alevik, Narva-Jõesuu linn 40101)
Keel: eesti, vene

Tegevuste käik
Õppeprogramm koosneb kahest põhiosast:

 • Retk Pargi‑ ehk Lastekodumäele – annab ülevaate maastiku eripäradest, tekkeloost, geograafilistest ja geoloogilistest iseärasustest, taimestikust ning tutvustab I ja II maailmasõjaga seotud paiku. Retk on Vaivara Sinimägede muuseumi juurest Pargi‑ ehk Lastekodumäele, kus arutame Sinimägede tekke üle ja on võimalik külastada I maailmasõja ajal mäe sisse rajatud käike, kus on näha ka mäe sisemust. Antakse ülevaade toimunud lahingutest ja järgnenud muutustest maastikupildis (metsa kadumine, pinnase teisaldamine jne). Keskkonnahoidlike väärtushoiakute ja käitumisharjumuste kinnistamiseks räägime Vaivara maastikukaitsealast ja seal lubatud tegevustest;
 • Praktiline ülesanne – Pargi‑ ehk Lastekodumäele tänase Sinimäe asula eri aegade kaartide lugemine, positsioneerimine ja maastikuliste muutuste analüüs umbes 80 aasta jooksul. Juhendaja annab ülevaate topograafiast ja maastikuliste muutuste analüüs umbes 80 aasta jooksul. Ülesande lahendamiseks lepitakse kokku kindel aeg, meetoditeks on õpilaste grupitöö ja ajurünnak. Aja lõppedes analüüsitakse tehtut koos juhendajaga ning näidatakse ära vead, kui neid on. 

Kokkuvõtete tegemine vestluse, küsimuste-vastuste vormis, et kinnistada õpitut ja veenduda eesmärkide täitmises.

 Tagasiside küsimine: pärast õppeprogrammi toimumist küsitakse grupi saatjatelt tagasisidet.

Õppematerjalid ja vahendid:

 • näitlikud materjalid: skeemid, pildid;
 • neli erinevat kaarti.

Juhendajad:

 • Ivika Maidre VSA‑st on ajaloolane ja Vaivara Sinimägede muuseumi rajaja ja juht, ühtlasi giid‑praktik, kes on 2012.aastal nimetatud Ida‑Virumaa aasta koolitajaks. Lisaks ajalooteemadele ei ole võõrad ka loodusteemad, Ivika on 2016‑2019 olnud Sillamäe üldhariduskoolides ja lasteaaedades keskkonnateadlikkuse tõhustamise projekti juht. 2019 on Ida‑Virumaa Omavalitsuste Liit välja töötanud Viru Geopargi arengustrateegia, mille koostamise faasis oli ka Ivika projektijuht;
 • Jekaterina Muravjova VSA‑st on õppinud turismindust TTÜ Kuressaare kolledžis ja talle on südamelähedased loodusteemad ning laste juhendamine looduses. Katja on juhendanud Sinimäe põhikooli kodulooringi ja ta on koostanud Sinimäe piirkonna koduloo töövihiku. Katja on olnud pärimuspäevade ja piirkonda tutvustavate väljasõitude eestvedaja.
Skip to content